പി.എസ്‌സിയുടെ രജത ജുബിലി വിശേഷാല്‍ പതിപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

PSC_Bulletin_Special_Volume

കേരളാ  പി.എസ്‌സി യുടെ രജത ജുബിലി പ്രമാണിച്ച്  കേരളാ  പി.എസ്‌സി   ഇറക്കിയ  More...

Kerala Public Service Commission’s Thulasi–a one-time registration application app

psc-awards

Thulasi-One time Registration for Candidates by Kerala Public Service Commission bags the CSI Valiant e-Governance Award . Kerala Public Service Commission’s Thulasi–a More...

PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

Latest_PSC_Updates

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED SHORT More...

kerala-psc

കേരള PSC 161 തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

GAZETTE DATE 29 – 12 – 2015 LAST DATE:- 03.02.2016 CATEGORY NOS :- 479/2015 to 639/2015 മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ More...

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി More...

മിലിട്ടറി എൻജിനീയർ സർവീസസിൽ 480 ഒഴിവുകള്‍

Military-Engineer-Services-MES

മിലിട്ടറി എൻജിനീയർ സർവീസസിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ More...

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

kerala psc

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ More...

kerala-psc കേരള PSC 161 തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

GAZETTE DATE 29 – 12 – 2015 LAST DATE:- 03.02.2016 CATEGORY NOS :- 479/2015 to 639/2015...

secretariat-assistant-kpsc സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക്  കേരളാ പി എസ് സ്സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു...

kerala psc 76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍...

കേരള PSC 161 തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

kerala-psc

GAZETTE DATE 29 – 12 – 2015 LAST DATE:- 03.02.2016 CATEGORY NOS :- 479/2015 to 639/2015 മെഡിക്കൽ More...

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക്  കേരളാ പി എസ് സ്സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള   ലിങ്ക് ..

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍ വെഹി ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ,ബിവറെജസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ..

കേരള PSC 161 തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

kerala-psc

GAZETTE DATE 29 – 12 – 2015 LAST DATE:- 03.02.2016 CATEGORY NOS :- 479/2015 to 639/2015 മെഡിക്കൽ More...

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക്  കേരളാ പി എസ് സ്സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള   ലിങ്ക് ..

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍ വെഹി ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ,ബിവറെജസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ..
Latest_PSC_Updates

PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED..
Latest_PSC_Updates

PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED..